College
State
Gandhinagar
Gujarat
Bhubaneshwar
Odisha
Madras
Tamil Nadu
Guwahati
Assam
Indore
M P
Kanpur
Uttar Pradesh
Jodhpur
Rajasthan
Kharagpur
W B
Hyderabad
Telangana
Mumbai
Maharashtra
Patna
Bihar
Delhi
Delhi
Ropar
Punjab
Mandi
Himachal Pradesh
Roorkee
Uttarakhand
Varanasi
Uttar Pradesh
Jammu
J & K
Palakkad
Kerala
Tirupati
Andhra Pradesh
Goa
Goa
Bhilai
Chhatisgarh
Dharwad
Karnataka
Dhanbad
Jharkhand
IIT Guwahati
Indore
Kanpur